Carlos Casares publicou en 1994 o texto O galo de Antioquía, facendo parte da colección de relatos curtos ‘Os contos do Castromil’, patrocinada pola empresa de transportes. A obra, de 40 páxinas na súa reedición de 2003, é un bo resume de moitos dos temas tocados pola narrativa do autor ao longo da súa traxectoria: a intransixencia fronte a unha mirada compasiva sobre a vida, a fantasía, o humor absurdo e a amizade, situados todos eles, unha vez máis, no pano da paisaxe vilega de Xinzo de Limia, onde Casares pasou a súa infancia.

Conta O galo de Antioquía unha historia do século XVII que ben podería ter feito parte do xogo pseudo histórico de Os escuros soños de Clío: o ferreiro Antonio Mardarro, O Calatrón, comeza a poñer ovos e, de xeito inexplicable, inicia a súa conversión en galo. Tras comentarlle o asunto ao cura da parroquia (un don Marcelo que recorda a tranquilidade e a bondade do protagonista de Ilustrísima), o caso cae nas mans da Inquisición e remata nun auto de fe na Praza Maior da capital da Limia. O ferreiro-galo garda, porén, un as na manga para o derradeiro instante de padecemento.

Dixeron del

O conto de ‘O galo de Antioquía ten’, ao meu parecer, elementos esenciais da prosa do meu pai e tamén da súa personalidade. En canto ó humor, compartía na súa vida e cando escribía o gusto polas situacións absurdas e surrealistas, os personaxes pintorescos, dos que por certo moitos eran de Xinzo, e tamén os curas. O outro tema deste conto é esa concepción da intolerancia como o gran mal das persoas, xerme do fanatismo, da violencia, da inxustiza e do sufrimento.

Håkan Casares

Enlaces: Vídeo TVG sobre a obra

 


In 1994 Carlos Casares published a short story called The Rooster from Antioquia. It belongs to a collection of short stories called Os contos de Castromil, which was financed by the transport company Castromil. This 40-pages-long work was republished in 2003. It’s an overview of all the topics the author has touched upon his career: intransigence against a merciful look upon life, fantasy, surreal humor and friendship… All these elements are located once more in Xinzo de Limia (Ourense), the town where Casares spent half of his childhood.

This work tells a story from the 17th century that could have been a part of the historical made-up plotline of other of his works, Os escuros soños de Clío: A blacksmith called Antonio Madarro (A.K.A. O Calatrón) started to lay eggs and, for no logical reason, to transform into a rooster. He told his problem to don Marcelo, the priest of the town. The priest’s character brings back the kindness and serenity that had been seen in other of his Casares’ works Ilustrísima), (His Excellency). The story ends with the blacksmith burnt alive at the stake by the Spanish Inquisition in Limia. However, an instant before his certain death, the rooster-blacksmith used a trick up his sleeve.

Quotes

The story O galo de Antioquía has in my opinion the essential elements of my father’s prose and his personality. He shared his humor during his life and when he wrote about his affection for absurd and surreal situations and the eccentric characters (which most of them were characters from Xinzo and priests as well). Another topic is the conception of intolerance as the greatest evil of people, the germ of fanaticism, violence, injustice and suffering. Håkan Casares

 


Carlos Casares publicó en 1994 el texto O galo de Antioquía, formando parte de la colección de relatos cortos ‘Os contos do Castromil’, patrocinada por la empresa de transportes gallega. La obra, de 40 páginas en su reedición de 2003, es un buen resumen de muchos de los temas tocados por la narrativa del autor a lo largo de su trayectoria: la intransigencia frente a una mirada compasiva sobre la vida, la fantasía, el humor absurdo y la amistad, situados todos ellos, una vez más, en el escenario del paisaje villego de Xinzo de Limia, donde Casares pasó su infancia.

Cuenta O galo de Antioquía una historia del siglo XVII que bien podría haber formado parte del juego pseudo histórico de Os escuros soños de Clío: el herrero, Antonio Mardarro, O Calatrón, comienza a poner huevos y, de forma inexplicable, inicia su conversión en gallo. Tras comentar el asunto al cura de la parroquia (un don Marcelo que recuerda la tranquilidad y la bondad del protagonista de Ilustrísima), el caso cae en las manos de la Inquisición y acaba en un auto de fe en la Plaza Mayor de la capital de A Limia. El herrero-gallo guarda, no obstante, un as en la manga para el último instante de padecimiento.

Dijeron de él

El cuento de ‘O galo de Antioquía’ tiene, a mi parecer, elementos esenciales de la prosa de mi padre y también de su personalidad. En cuanto al humor, compartía en su vida y cuando escribía el gusto por las situaciones absurdas y surrealistas, los personajes pintorescos, de los que por cierto muchos eran de Xinzo, y también los curas. El otro tema de este cuento es esa concepción de la intolerancia como el gran mal de las personas, germen del fanatismo, de la violencia, de la injusticia y del sufrimiento.

Håkan Casares